Beleid gegevens bescherming

Beleid Gegevensbescherming


TPV Dukenburg Smash hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaanmet persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TPV Dukenburg Smash houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke  wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.
 Als TPV Dukenburg Smash zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden Persoonsgegevens van leden worden door TPV Dukenburg Smash verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 Uitvoering geven aan het lidmaatschap.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 De inschrijving als lid van TPV Dukenburg Smash.
Voor de bovenstaande doelstelling zal TPV Dukenburg Smash de volgende persoons-gegevens van u vragen:
 Voornaam;
 Tussenvoegsel;
 Achternaam;
 Initialen;
 Adres;
 Telefoonnummer;
 E-mail;
 Geboortedatum;
 Geslacht;
 Pasfoto;
 Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door TPV Dukenburg Smash opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor:
 de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors of leveranciers 

Persoonsgegevens van sponsors of leveranciers worden door TPV Dukenburg Smash
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 Administratieve doeleinden;
 Communicatie over de leveringen en/of uitnodigingen;
 Het uitvoering geven aan een sponsor overeenkomst of een leveranciers
overeenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 De overeengekomen sponsoring of leveringen;
Voor de bovenstaande doelstellingen kan TPV Dukenburg Smash de volgende
persoonsgegevens van sponsors/leveranciers vragen:
 Voornaam;
 Tussenvoegsel;
 Achternaam;
 (Zakelijk) Adres;
 (Zakelijk) Telefoonnummer;
 (Zakelijk) E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door TPV Dukenburg Smash opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor:
 de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van potentieel nieuwe leden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door TPV Dukenburg Smash verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
 Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media;
Voor de bovenstaande doelstelling kan TPV Dukenburg Smash de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
 Voornaam;
 Tussenvoegsel;
 Achternaam;
 Adres;
 Telefoonnummer;
 E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door TPV Dukenburg Smash opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor:
 de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerd toekomstig lid .

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hier beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 Het inschrijven bij de KNLTB;
 Het verzorgen van de tennislessen;
 Het hosten van onze website
 Het verzorgen van de facturering;
 Het verzorgen van de incasso van contributie;
 Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 Het kassasysteem.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TPV Dukenburg Smash bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Met uw toestemming worden naam, email en/of telefoonnummer langer bewaard voor o.a. het organiseren van reünies.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens TPV Dukenburg Smash van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
De betrokkenen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons beleid met betrekking tot gegevensbescherming nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

TPV Dukenburg Smash
Staddijk 125 (geen fysiek postadres)
6537 TW Nijmegen
[email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 24 344 2703 (Clubhuis)

Sportpark Staddijk Noord

Staddijk 125, Nijmegen 125
6537 TW (GEEN POSTADRES) Nijmegen